Expertise


Het Erkennen van Verworven Competenties is sinds 2001 de belangrijkste activiteit van Kees van Oosterhout. Hij is de oprichter van Centrum voor Waardering van Capabiliteit en staat aan de basis van EVC in Nederland.


Het levensmotto van Kees is ‘leven is leren’. In zijn visie kan het een niet zonder het ander en dat komt in alle opzichten terug in zijn professionele leven.

Het typeert Kees dat hij niet vastgeplakt zit op een stoel. Zo ging hij al direct na zijn opleiding tot leraar basisonderwijs aan de slag als remedial teacher op een school voor moeilijk lerende kinderen om een jaar later de stap te maken naar groepsleider op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dat vraagt een type van geduld waar hij geen antwoord op had en hij maakte in 1980 de sprong naar Volmac, rechtsvoorganger van Capgemini, waar hij de ICT in al zijn facetten leerde kennen. Daar was Kees in de snelle ontwikkelingen die de ICT in die tijd doormaakte (en nog steeds doormaakt) steeds lerende door het voortdurend volgen van opleidingen, leraar omdat hij al snel na zijn indiensttreding als ‘coach’ voor nieuwe collega’s werd ingezet, ontwikkelaar van nieuwe methoden en technieken omdat ICT nog in zijn kinderschoenen stond en uiteraard vakinhoudelijk beroepsuitoefenaar in successievelijk de vakgebieden werkvoorbereiding, programmeren, technisch ontwerp, functioneel ontwerp, informatieanalyse, ICT-methodologie, ICT-opleidingsadvies, projectmanagement en veranderkunde. Op al deze gebieden heeft hij ook lesgegeven en werd hij door opdrachtgevers ingehuurd voor in-house trainingen, automatiseringsopdrachten en consultancy. Dit was in zijn professionele leven een zeer vormende periode omdat hij vele bedrijven van binnen leerde kennen, ieder met hun eigen cultuur, omvang en vraagstellingen. Zijn organisatiesensitiviteit groeide.

In de periode rond de overname van Volmac door Capgemini werd Kees door de directie gevraagd te participeren in een project om onder meer de shared values van Volmac in kaart te brengen. Deze activiteit bracht hem ertoe om in de ondernemingsraad plaats te nemen en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsgerichte HR-beleid van CapVolmac (de overgangsnaam van de transitie van Volmac naar Capgemini). Deze periode en het moment waarop hij projectleiders en-managers ging opleiden, luidde het begin in van zijn denken in erkennen van competenties. Hij kwam steeds meer tot het bewustzijn dat opleiden altijd maatwerk moet zijn omdat de ‘beginsituatie’ voor iedereen anders is en iedereen zijn unieke rugzak aan competenties bij zich draagt. Juist het nauwkeurig aansluiten op die rugzak en studenten niet belasten met kennis die ze al in huis hebben is de kunst. Ook kwam hij er tot het inzicht dat de werkplek de beste leerplek is en dat daar effectief leren alles te maken heeft met het stellen van de juiste (leer)vragen. Het idee van het creëren van leeraandrang (met dank aan Jef Staes) vatte toen post als een zeer belangrijke motivator tot professionele ontwikkeling. Bij Capgemini deed Kees veel kennis en instrumenten op die hij tot op de dag van vandaag de dag inzet bij assessments.

In 1998 maakte Kees de overstap naar ChangeVision, een project van het toenmalige The Vision Web. Hij heeft daar Veranderkunde geïntroduceerd en dergelijke opdrachten vooral bij de Rabobank en met succes uitgevoerd. Met het idee dat een netwerkorganisatie nog beter kon dan The Vision Web, werd samen met drie partners in 2001 Vigor Transitions BV opgericht. Met Corus (het huidige Tata Steel) als launching customer werd EVC tot wasdom gebracht. De beroepsoverstijgende assessment-methode werd er ontwikkeld en die bleek erg succesvol. Al snel sprak Corus de behoefte uit om ook assessments te gaan afnemen op vakinhoudelijke profielen zoals in mbo-kwalificaties en hbo-standaarden. Daartoe werd de samenwerking gezocht de Hogeschool van Amsterdam en de contractpoot van ROC-Nova college. Bij de Hogeschool van Amsterdam heeft Kees in deeltijd bijgedragen aan de ontwikkeling van EVC-assessments op het ICT-gebied en was hij gedurende tweeënhalf jaar rechterhand van de opleidingsadviseur en docent management en leiderschap aan de Informatica deeltijdopleiding. Daarnaast kreeg het EVC-centrum Beroepsonderwijs onder Nova Contract gestalte en werden het kwaliteitssysteem ingericht en assessoren voor uiteenlopende vakgebieden door hem opgeleid. In 2015 is EVC Centrum Vigor door Kees samen met een partner opgericht, ieder met 50% belang in deze bv. Daar is EVC verder geprofessionaliseerd. Kees oriënteerde zich primair op de ‘fulfilment’ en kwaliteit van het bedrijf. In oktober 2018 heeft hij zich van Vigor afgesplitst om met Centrum voor Waardering van Capabiliteit een vervolgstap in EVC-land te maken en nog meer de aandacht te leggen op het creëren van meerwaarde van kandidaten voor hun contexten.


Kees heeft de ICT nooit helemaal losgelaten. In mei 2018 kwam dat tot uitdrukking in de lancering van het rapport ‘Werken in een digitale wereld’ dat hij samen met Johan Op de Coul heeft geschreven. In dit lijvige boek zijn vrijwel alle functies in de ICT zoals die in Nederland herkend worden beschreven. Het sluit nauw aan bij het European Competence Framework e-CF. Het boek is in opdracht van KNVI tot stand gekomen.


Kees heeft als hobby’s portretschilderen met olieverf en met zijn partner lange fietstrektochten maken door Europa.
© CeWaCa 2020 |  info@cewaca.nl